Podmienky pre použitie

Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom sk.iq-test.eu (a miestnymi iq-test doménami) a užívateľom sk.iq-test.eu (a miestnych iq-test.eu domén).

1. Špecifikácia projektu sk.iq-test.eu a základné definície

I&Q GROUP, spol. s r.o. so sídlom Praha, Troilova 12, PSČ: 108 00, IČO: 27488268, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 21977, (ďalej len "prevádzkovateľ"), prevádzkuje internetový projekt sk.iq-test.eu (ďalej len "IQeu"), kde návštevníci (ďalej len "užívatelia") môžu zistiť svoje IQ a IQ svojej krajiny.
Základné definície:
IQ = Inteligenčný kvocient (kvocient= pomer, podiel) je inteligenčný ukazovateľ, s bežným rozložením s priemerom 100, a štandardnou odchýlkou 15.
Test = kombinácia úloh a možných odpovedí, kde najlepšie správne riešenie je práve jedno. Test môže ohodnotiť rôzne typy IQ (prirodzenú inteligenciu, numerickú inteligenciu, priestorovú 3D inteligenciu, atď.) a zlúčiť ich do jedinej hodnoty IQ, ktorá je tým presnejšia čím viac testov Užívateľ absolvuje.
Podmienky používania služieb sk.iq-test.eu (ďalej len "PIQeu") = podmienky definujúce práva a povinnosti subjektov zúčastnených na IQeu (Prevádzkovateľ a Užívatelia). Aktualizovaná verzia PIQeu je na URL http://sk.iq-test.eu/podmienky-pouzitie/. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť PIQeu a zmena je účinná odo dňa zverejnenia na vyššie uvedenej webovej stránke.
Prevádzkovateľ = subjekt, ktorý sa stará o bezproblémový chod serveru a aplikácií potrebných pre poskytovanie IQeu.
Užívateľ = návštevník vypĺňajúci test, alebo niekto kto sa registruje do systému

2. Práva a povinnosti zúčastnených subjektov

Prevádzkovateľ:

 • Má právo Užívateľa kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek záležitosti kontaktovať 
 • Má právo odsúhlasiť individuálne podmienky s ostatnými subjektmi zúčastnenými na IQeu
 • Má právo pozastaviť prístup ktorémukoľvek Užívateľovi bez uvedenia dôvodov

Užívateľ:

 • Má právo kontaktovať Prevádzkovateľa IQeu
 • Má právo oznámiť ukončenie účasti v IQeu bez uvedenia dôvodu
 • Je povinný dodržiavať platné PIQeu pravidlá.
 • Po zaplatení má Užívateľ právo zistiť výsledky testov a ak sú mu výsledky odopreté, má právo kontaktovať Prevádzkovateľa a požadovať nápravu, ale nie je oprávnený požadovať náhradu.
 • Poskytnutím osobných údajov dáva Užívateľ Prevádzkovateľovi svoje dovolenie k ich vloženiu do databázy a použitiu pre kontaktovanie Užívateľa. Prevádzkovateľ zaistí, že osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, a na požiadanie budú z databázy odstránené. Vyplnením testu či registráciou udeľuje užívateľ súhlas s týmto prehlásením.

3. Účasť individuálnych subjektov na IQeu

Prevádzkovateľ:

 • Sa zúčastňuje IQeu od začiatku až do konca, alebo do odovzdania IQeu inému subjektu
 • Kontroluje dodržiavanie PIQeu a vyvodzuje následky z prípadného porušenia

Užívateľ:

 • Zahajuje účasť na IQeu vyplnením testu či registráciou
 • Sa môže kedykoľvek prihlásiť na odber informácií vložením svojho e.mailu behom registrácie
 • Môže kedykoľvek ukončiť svoju účasť na IQeu

4. Zodpovednosť jednotlivých subjektov

Subjekty zúčastňujúce sa na IQeu sú zodpovedné za záležitosti, ktoré môžu svojím jednaním ovplyvniť.
Prevádzkovateľ:

 • Je zodpovedný za dodržiavanie PIQeu
 • Nie je zodpovedný za platobnú schopnosť Užívateľa

Užívateľ:

 • Je zodpovedný za dodržiavanie PIQeu

5. Platobné systémy

Platobné systémy sú poskytované Prevádzkovateľom. Platobné systémy a cena výsledkov sú určené podľa lokality zvolenej Užívateľom pri absolvovaní testu. V prípade ak Užívateľ zvolí inú lokalitu než v ktorej sa v daný moment nachádza, veľmi pravdepodobne sa k výsledkom vôbec nedostane.
Zoznam krajín, platobných metód a cien:

sk.iq-test.eu: 4.8 EUR

6. Ochrana osobných údajov, autorské práva

Počas účasti na projektoch IQeu môžu byť menené osobné údaje (meno, adresa, telefón, e-mail, (IČ0)  atď.) Tieto osobné údaje sú dôverné a majú k nim prístup len zainteresované strany. Obe strany sa zaväzujú neposkytnúť osobné údaje v žiadnej forme (tlačená, elektronická) tretej strane, mimo rôznych štatistických prehľadov, ktoré nemôžu byť spojené so žiadnou konkrétnou osobou. Prevádzkovateľ IQeu si naviac vyhradzuje právo vykonať analýzu správania ostatných subjektov zainteresovaných v IQeu a prípadne ju poskytnúť tretej strane, výhradne vo forme štatistických údajov, ktoré nemôžu byť spojené so žiadnou konkrétnou osobou.

7. Podpora

Obchodné záležitosti:
Email: 1
Technické záležitosti:
Email: 2
IQeu prevádzkovateľ vykoná na základe písomnej žiadosti špecifického subjektu všetky finančne rozumné činnosti vedúce k odstráneniu osobných údajov daného subjektu.
Aktualizované a vydané 24. decembra 2006.
Tieto podmienky sú účinné od 24. decembra 2006.
(alebo okamžite v momente novej registrácie do systému či absolvovaním testu)
Vydané I&Q GROUP, spol. s r.o. (c) 2006